Algemene voorwaarden Mmmooi

Artikel 1 – definities

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Mmmooi. Mmmooi, hierna: “de Onderneming”, met betrekking tot de levering van zaken door de Onderneming aan degene tot wie zich het aanbod richt c.q. de betreffende wederpartij, hierna: de “Koper”.
1.2 Algemene voorwaarden van de Koper zelf zijn hierbij uitdrukkelijk niet van toepassing.
1.3 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen gelden alleen wanneer en voor zover die schriftelijk door de Onderneming zijn geaccepteerd. In dit geval zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
1.4 De Onderneming is bevoegd bij de uitvoering van de bestellingen van/door de Koper gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken die terug te vinden zijn in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van de Onderneming worden bedongen, worden ook bedongen ten behoeve van door de Onderneming ingeschakelde tussenpersonen en derden.

Artikel 2 – aanbieding

Iedere aanbieding van de Onderneming is vrijblijvend.

Artikel 3 – overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van de Koper door de Onderneming. De Onderneming is gerechtigd een bestelling te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Wanneer een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de Koper gemeld.

Artikel 4 – mededelingen, gegevens en opgaven

Mededelingen, gegevens, opgaven en monsters door de Onderneming gedaan of verstrekt, in welke vorm en van welke aard dan ook, zijn uitsluitend indicatief bedoeld en voor de Onderneming nimmer bindend. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

Artikel 5 – prijzen

5.1 De bij de artikelen vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Eventuele afhandel- en afleveringskosten, eventuele belastingen en/of andere heffingen zullen afzonderlijk worden vermeld.

5.2 De Onderneming heeft het recht de opgegeven en/of overeengekomen prijzen te verhogen. Wanneer een prijsverhoging van de aangeboden zaken plaatsvindt in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan of binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de Koper gerechtigd de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door de Onderneming.

Artikel 6 – levering – levertijd

6.1 De levertermijn is uiterlijk 3 werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de Koper zijn bestelling bij de Onderneming heeft gedaan.

6.2 Wanneer de levering vertraging oploopt doordat de bestelling (tijdelijk) niet in voorraad is of om andere redenen of wanneer de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk binnen 10 dagen na de dag waarop hij de bestelling heeft gedaan bericht. De Koper heeft in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. De Onderneming zal in dat geval vooruit betaalde bedragen terugbetalen, echter zonder vergoeding van rente.

6.3 Wanneer levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal de Onderneming zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangende zaak beschikbaar te stellen. Bij de aflevering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangende zaak wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangende zaak voor rekening van de Onderneming.

6.4 De Onderneming is steeds gerechtigd deelleveringen uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.5 De opgegeven levertijd is indicatief en niet aan te merken als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij toerekenbare overschrijding van de levertijd zal steeds een ingebrekestelling noodzakelijk zijn. Aan toerekenbare overschrijding van de levertijd, voor zover die een termijn van 10 dagen niet overschrijdt, kan de Koper geen recht op schadevergoeding of annulering c.q. ontbinding van de overeenkomst ontlenen.

6.6 In geval de Onderneming verzuimt met betrekking tot de levertijd, heeft de Koper uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren c.q. te ontbinden voor zover dit noodzakelijk is. In dat geval zullen vooruitbetaalde bedragen worden terugbetaald, echter zonder vergoeding van rente. Artikel

7 – risico en eigendomsovergang

7.1 De Koper draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan de zaken mochten ontstaan, direct nadat de zaken als geleverd gelden.

7.2 De Onderneming behoudt zich het eigendom van alle geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de Koper met betrekking tot de door de Onderneming aan de Koper geleverde of te leveren zaken zoals vastgelegd in de overeenkomst, alsook wanneer de Koper tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst volledig zullen zijn voldaan.

7.3 De Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.

7.4 De Onderneming is gerechtigd om, wanneer de Koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde nog bij de Koper aanwezige zaken direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Voor zover nodig machtigt de Koper de Onderneming onherroepelijk tot uitoefening van dit terugnemingsrecht.

7.5 In geval en voor zover de Onderneming gebruik heeft gemaakt van haar recht tot terugneming als bedoeld in het voorgaande lid wordt de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of voor een ontbonden. De Onderneming heeft hierbij recht op vergoeding van schade en kosten. De Koper zal dan worden gecrediteerd voor de koopprijs, verminderd met de door de Onderneming geleden schade (waaronder waardevermindering) en gemaakte kosten.

7.6 De Koper is verplicht, wanneer gevraagd, aan de Onderneming mee te delen waar de zaken zich bevinden en aan wie deze eventueel zijn verkocht.

Artikel 8 – betaling

8.1 Wanneer niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs plaatsvinden op het moment van totstandkoming van de overeenkomst. In alle gevallen moeten betalingen zonder enige aftrek of verrekening voldaan worden. Wanneer de Koper met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst op de Onderneming meent aanspraak te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze.

8.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven bij de bestelling. Aan de bestelling van de Koper kunnen nadere betaling- en bestelvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of creditcard geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van de Onderneming.

8.3 Wanneer de Koper niet heeft betaald op het tijdstip of binnen het termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist in verzuim. De koper is over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag dat uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden. Onverminderd de aan de Onderneming verder toekomende rechten, waaronder opschorting dan wel ontbinding.

8.4 De kosten, zowel in als buiten rechten, die de Onderneming maakt met betrekking tot het niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakomen van zijn verplichtingen door de Koper moeten door de Koper aan de Onderneming worden vergoed. Hieronder vallen de buitengerechtelijke incassokosten en de kosten van rechtskundige bijstand. De buitengerechtelijke incassokosten worden tussen de Onderneming en de Koper bij voorbaat vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, onverminderd het recht van de Onderneming op vergoeding van de werkelijke kosten indien die hoger zijn.

Artikel 9 – ontbinding

9.1 Gedurende 7 werkdagen na ontvangst van de zaak heeft de Koper het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en de zaak voor zijn rekening en risico aan de Onderneming te retourneren. Dit kan alleen wanneer de oorspronkelijke verpakking van de zaak onbeschadigd is en de zaak ongeopend en gebruikt is.

9.2 In geval van ontbinding, zoals genoemd in het voorgaande lid van dit artikel, zal de Koper worden gecrediteerd voor de koopprijs van de zaak en niet voor de transportkosten en kosten voor het terugzenden van de zaak. Vooruitbetaalde bedragen worden gerestitueerd (binnen 30 dagen), echter zonder vergoeding van rente.

Artikel 10 – reclamering en garantie

10.1 De Koper moet uiterlijk bij de aflevering onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Wanneer dit niet het geval is moet de Koper de Onderneming daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering van het niet beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt iedere aanspraak.

10.2 Iedere aanspraak van de Koper inzake van geleverde zaken vervalt, bovendien, wanneer:

a. de zaken niet (meer) te identificeren zijn als afkomstig van de Onderneming;

b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de zaken;

c. de Koper de Onderneming niet direct in de gelegenheid heeft gesteld de zaken te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;

d. de Koper niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichting. 10.3 Wanneer is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Onderneming de keuze de zaken te herstellen of tot het opnieuw leveren over te gaan, of de Koper te crediteren voor de ondeugdelijke zaken. Op het opnieuw leveren zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 11 – aansprakelijkheid

11.1 Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Onderneming en de Koper, of tussen de Onderneming en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Koper en de Onderneming, is de Onderneming niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Onderneming.

11.2 De aansprakelijkheid van de Onderneming strekt zich nooit uit tot bedrijfsschade of andere indirecte schade.

11.3 De Onderneming is, behoudens opzet of grove schuld, nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van schending van enig recht van intellectuele of industriële eigendom, licenties of andere rechten van derden.

11.4 De in bovenstaande leden voor de Onderneming zelf bedongen beperkingen met betrekking tot uitsluitingen van aansprakelijkheid, als ook vrijwaring, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, als ook voor hen van wie zij geleverde zaken en/of onderdelen betrekt.

Artikel 12 – overmacht

12.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere tekortkoming die niet aan de Onderneming kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en niet volgens de wet rechtshandeling of verkeersopvatting voor haar rekening komt.

12.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht heeft de Onderneming het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, of de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, door dit aan de Koper mede te delen en zonder dat de Onderneming tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.3 In geval de Onderneming de nakoming van haar verplichtingen opschort is zij bevoegd, en aan het einde van de opschortingsperiode verplicht, te kiezen voor de uitvoering, of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 13 – algemeen

13.1 Wanneer de Koper aan de Onderneming een adres opgeeft, is de Onderneming gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden. Tenzij de Koper aan de Onderneming een ander adres opgeeft, waaraan de bestellingen moeten worden gezonden.

13.2 Wanneer door de Onderneming gedurende korte of lange tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden toestaat, verandert dit niet haar recht alsnog directe en strikte nakoming van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Onderneming deze voorwaarden soepel toepast.

13.3 Wanneer 1 of meer bepalingen van de tussen de partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen, welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, overleg plegen om zo een vervangende regeling te kunnen treffen.

13.4 Wanneer 1 of meer bepalingen van de overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, in strijd mochten komen met dwingendrechtelijke bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door een daartoe bevoegde instantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de betreffende bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 14 – toepasselijk recht

Op de overeenkomst, daaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden, als ook op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – wijzigingen in algemene voorwaarden

De laatste versie van de algemene voorwaarden, is altijd beschikbaar op deze pagina. Controleer daarom met enige regelmaat deze pagina zodat je op de hoogte blijft van de meest recente versie van de algemene voorwaarden